بتن آماده غرب تهران

معیار خرید بتن آماده غرب تهران

معیار خرید بتن آماده بر اساس حجم بتن تازه اختلاط و سخت نشده بر حسب متر مکعب و یا بر حسب یارد مکعب می باشد.که از میکسر تخلیه می شود. حجم بتن تازه اختلاط و سخت نشد بر اساس تفسیم وزن آن بر وزن مخصوص مربوطه تعیین می گردد.

بتن آماده غرب تهران

فاکتورهای بتن آماده غرب تهران

مشخصات مربوط به جاگیری بتن آماده غرب تهران

روابط بین میزان سیمان،نسبا آب به سیمان،دانه بندی سنگدانه ها و مقدار آب نهایی درواحد حجم موتور

مقاومت مورد انتظار بتن آماده غرب تهران

کیفیت بتن از نظر مقاومت در برابر شرایط محیطی

اقتصادی بودن بتن آماده غرب تهرانproduct-hcc2

عوامل سختی بتن آماده غرب تهران

ساختار خمیر سیمان در پی واکنش شیمیایی فازهای سیمان هیدرولیکی با آب (هیدراسیون) به آهستگی شکل گرفته . با پیوند ذرات سنگدانه های ریز و درشت به مرور زمان سخت شدگی بتن ایجاد می گردد.سیلیکات کلسیم هیدراته حاصل از هیدراسیون سیمان و آب از بیشترین میزان واکنش برخوردار می باشد و تا زمانیکه رطوبت و ذرات سیمان هیدراته نشده حضور داشته باشند هیدراسیون ادامه داشته و بتن دارای افزایش مقاومت و دوام بتن آماده غرب تهران خواهد بود.

مساله اصلی در تعیین نسبت های بتن آماده غرب تهران

یافتن  ترکیبی از سیمان و سنگدانه به گونه ای که ترکیب حاصله جواب گوی کلیه مشخصات فنی مورد نیاز سازه بتن  آماده غرب تهران باشد.

 

 

 
تعداد بازدید : 5721