هیدراسیون چیست؟


هیدراسیون چیست؟

ترکیب شیمیایی آب و سیمان را هیدراسیون می گویند. بعد از مخلوط شدن سیمان با آب ، ترکیب شروع به سفت شدن می کند. در طول این مدت گره هایی در سطح ذره های سیمان شروع به رشد می کند و تا این گره ها در سراسر مخلوط سیمان بهم متصل شوند ادامه می یابد.

واکنش هیدراسیون ،واکنش حرارت زایی است که موجب ایجاد ترک هایی در سطح بتن می شود. بنابراین ترک در بتن را می توان به هیدراسیون سیمان نسبت داد؛ زیرا در پی این واکنش دمای بتن بالا می رود و از آنجاییکه پخش حرارتی بتن پایین است حرارت نمی تواند به سرعت از بتن خارج شود و به بیرون راه یابد. به همین دلیل حرارت در قسمت های مختلف بتن نابرابر است  و منجر به انبساط های محدودی در طول قطعه بتنی می شود که این اتفاق منجر به تنش های فشاری و کششی می گردد. اگر این تنش های کششی در سطح قطعه به نسبت مقاومت کششی آن بیشتر باشد باعث تغییر شکل می شود که بیشتر از ظرفیت بتن است و این اتفاق ترک هایی را در سطح بتن ایجاد می کند.

 این ترک ها در سازه هایی که در مجاور حمله سولفات ها نمک ها و یا رطوبت زیاد قرار دارد اهمیت زیادی پیدا می کند که باید کنترل گردد.

نرمی سیمان گیرش ( سخت شدگی ) سیمان افزودنی های کنترل کننده که بخشی عمل هیدراسیون را فعال و بخش متوقف می کند، از جمله عوامل موثر بر هیدراسیون بتن است.

ثبت نظر

آخرین نظرات کاربران