6. بتن ریزی بیمارستان بقیه الله
6. بتن ریزی بیمارستان بقیه الله