47 میکسر مجهز با توانایی ترانسپورت بالا
47 میکسر مجهز با توانایی ترانسپورت بالا
توان ترانسپورت 1500 مترمکعب بتن آماده
توان ترانسپورت 1500 مترمکعب بتن آماده
میکسرهای این مجموعه در اوج قدرت ترانسپورت
میکسرهای این مجموعه در اوج قدرت ترانسپورت