بتن پاششی را برای کدام پروژه ها می توان استفاده کرد؟
بتن پاششی را برای کدام پروژه ها می توان استفاده کرد؟
1. بتن ریزی ساختمان پلاسکو
1. بتن ریزی ساختمان پلاسکو
2. بتن ریزی زیر گذر گیشا (پل گیشا)
2. بتن ریزی زیر گذر گیشا (پل گیشا)
4. بتن ریزی ساختمان مرکزی شرکت گاز ایران
4. بتن ریزی ساختمان مرکزی شرکت گاز ایران
6. بتن ریزی بیمارستان بقیه الله
6. بتن ریزی بیمارستان بقیه الله