1. بتن ریزی ساختمان پلاسکو
1. بتن ریزی ساختمان پلاسکو
2. بتن ریزی زیر گذر گیشا (پل گیشا)
2. بتن ریزی زیر گذر گیشا (پل گیشا)
3. بتن ریزی ایران مال
3. بتن ریزی ایران مال
4. بتن ریزی ساختمان مرکزی شرکت گاز ایران
4. بتن ریزی ساختمان مرکزی شرکت گاز ایران
5. بتن ریزی برج های کردوئن 
5. بتن ریزی برج های کردوئن 
6. بتن ریزی بیمارستان بقیه الله
6. بتن ریزی بیمارستان بقیه الله